สาขาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

โครงการ รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)

# คณะ สาขาวิชา สมัคร
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์สมัคร

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH