สาขาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

โครงการ TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง

# คณะ สาขาวิชา สมัคร
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์สมัคร
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1คณะผลิตกรรมการเกษตร
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ อารักขาพืช ปฐพีศาสตร์ เกษตรเคมี วิทยาการสมุนไพร ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ เกษตรอินทรีย์)สมัคร
2คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สัตวศาสตร์สมัคร
กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาการท่องเที่ยวสมัคร
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รัฐศาสตร์สมัคร
2คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
การสื่อสารดิจิทัลสมัคร

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH