โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
1091รอบที่ 2 รับตรง (พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 20 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ :

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง (พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)115 ก.พ. 2567 - 20 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 Result109.pdf 15/02/202420/03/2024Y1FileAnnouncement/109.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
1182รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ภ.สถ.บ.) (ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 2.5-4 ปี)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 10 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : รับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน MS-Teams หรือ Zoom วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00-16.00 น. (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ภ.สถ.บ.) (ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา 2.5-4 ปี)11 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 25670 10 เม.ย. 2567 Result118.pdfรับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน MS-Teams หรือ Zoom วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00-16.00 น. (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท)01/03/202431/03/2024Y1FileAnnouncement/118.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
1103รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : ประเภท ดนตรี-กีฬา สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ วันที่ 23 มี.ค.67 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (เฉพาะนาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม-ดนตรีพื้นเมือง สอบปฏิบัติออนไลน์ วันที่ 23 มี.ค.67 เวลา 09.00-12.00 น.)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว   รายชื่อผู้ฝึกสอน   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตารอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 Result110.pdfประเภท ดนตรี-กีฬา สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ วันที่ 23 มี.ค.67 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (เฉพาะนาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม-ดนตรีพื้นเมือง สอบปฏิบัติออนไลน์ วันที่ 23 มี.ค.67 เวลา 09.00-12.00 น.)15/02/202415/03/2024Y1FileAnnouncement/110.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
1114รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรองตัวจริง) นักเรียนหรือผู้ปกครองจัดส่งให้ สกจ. 77 จังหวัด และ สกจ. แต่ละจังหวัดทำการคัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
04โควตารอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 Result111.pdfใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรองตัวจริง) นักเรียนหรือผู้ปกครองจัดส่งให้ สกจ. 77 จังหวัด และ สกจ. แต่ละจังหวัดทำการคัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป15/02/202415/03/2024Y1FileAnnouncement/111.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
1175รอบที่ 2 โครงการบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม/สมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (ทุนเรียนฟรี 15 ทุน)
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 25 ก.พ. 2567 - 10 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบเอกสารสมัครตามประกาศ) ส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ คัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว
04โควตารอบที่ 2 โครงการบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม/สมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (ทุนเรียนฟรี 15 ทุน)125 ก.พ. 2567 - 10 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบเอกสารสมัครตามประกาศ) ส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ คัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป25/02/202410/03/2024Y0FileAnnouncement/116.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
896รับตรง รอบที่ 1.2 สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) สวก. รุ่นที่ 4 จำนวน 25 ทุน
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 15 พ.ค. 2567
ชำระค่าเทอม :  

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องกรอกระบบรับสมัครออนไลน์ (ปุ่มเขียว) และดาวน์โหลด โดยพิมพ์ใบสมัครขอรับทุนฯ (ปุ่มสีส้ม) แนบมาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เพียง 2 ปี เท่านั้น) และ นำเสนอผลงาน 2 พ.ค. 2567

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว   ใบสมัครขอรับทุนฯ
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 1.2 สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) สวก. รุ่นที่ 4 จำนวน 25 ทุน 11 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 25670 15 พ.ค. 2567 ยังไม่ประกาศผลผู้สมัครจะต้องกรอกระบบรับสมัครออนไลน์ (ปุ่มเขียว) และดาวน์โหลด โดยพิมพ์ใบสมัครขอรับทุนฯ (ปุ่มสีส้ม) แนบมาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เพียง 2 ปี เท่านั้น) และ นำเสนอผลงาน 2 พ.ค. 256701/11/202331/03/2024Y0FileAnnouncement/89.pdf 
1007รับตรง รอบที่ 2 โครงการพิเศษ “งานเกษตร นวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ (อกท.ระดับชาติครั้งที่ 44)“
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 24 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   ปิดรับสมัครแล้ว  ประกาศผลคัดเลือก
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 2 โครงการพิเศษ “งานเกษตร นวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ (อกท.ระดับชาติครั้งที่ 44)“124 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 Result100.pdf 24/01/202428/01/2024Y1FileAnnouncement/100.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH