โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePathpayDate
1011TCAS รอบที่ 2 รับตรง (พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ :  

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 2 รับตรง (พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผล 15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/101.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
1042TCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ นักเรียนจัดส่งผ่านทางครูแนะแนวของโรงเรียน และโรงเรียนจัดส่งให้ผ่าน สพม. 17 จังหวัดภาคเหนือทำการคัดเลือก และจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวัดความรู้เบื้องต้น
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ นักเรียนจัดส่งผ่านทางครูแนะแนวของโรงเรียน และโรงเรียนจัดส่งให้ผ่าน สพม. 17 จังหวัดภาคเหนือทำการคัดเลือก และจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/104.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
1033TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : ประเภท ดนตรี-กีฬา สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ วันที่ 23 มี.ค.67 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (เฉพาะนาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม-ดนตรีพื้นเมือง สอบปฏิบัติออนไลน์ วันที่ 23 มี.ค.67 เวลา 09.00-12.00 น.)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวัดความรู้เบื้องต้น
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลประเภท ดนตรี-กีฬา สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ วันที่ 23 มี.ค.67 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (เฉพาะนาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม-ดนตรีพื้นเมือง สอบปฏิบัติออนไลน์ วันที่ 23 มี.ค.67 เวลา 09.00-12.00 น.)15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/103.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
1164TCAS รอบที่ 2 โครงการบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม/สมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (ทุนเรียนฟรี 15 ทุน)
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 25 ก.พ. 2567 - 10 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบเอกสารสมัครตามประกาศ) ส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ คัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง(ตัวอย่าง)   หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม/สมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (ทุนเรียนฟรี 15 ทุน)125 ก.พ. 2567 - 10 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบเอกสารสมัครตามประกาศ) ส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ คัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป25/02/202410/03/2024Y0FileAnnouncement/116.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
1055TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรองตัวจริง) นักเรียนหรือผู้ปกครองจัดส่งให้ สกจ. 77 จังหวัด และ สกจ. แต่ละจังหวัดทำการคัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวัดความรู้เบื้องต้น
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรองตัวจริง) นักเรียนหรือผู้ปกครองจัดส่งให้ สกจ. 77 จังหวัด และ สกจ. แต่ละจังหวัดทำการคัดเลือกและจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/105.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
1066TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : ต้องเป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเดินทาง การขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวัดความรู้เบื้องต้น
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลต้องเป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเดินทาง การขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/106.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
1077TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง
ประเภท : โควตา
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรองตัวจริง) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
04โควตาTCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ (แนบหนังสือรับรองตัวจริง) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/107.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
1088รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 1 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
วันที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6-8 เม.ย. 67 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 67)
ประกาศผล : 20 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 20 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)11 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25671สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6-8 เม.ย. 67 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 67)20 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท01/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/108.pdf20 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
1139รอบที่ 2 รับตรง โครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ไม่ร่วม TCAS)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 20 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม :  

หมายเหตุ : ใบสมัครจากระบบออนไลน์ นักเรียนจัดส่งเอกสารผ่านทางครูแนะแนวของโรงเรียน และโรงเรียนจัดส่งให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กทม.) ทำการคัดเลือก และจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวัดความรู้เบื้องต้น
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง โครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ไม่ร่วม TCAS)115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 20 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลใบสมัครจากระบบออนไลน์ นักเรียนจัดส่งเอกสารผ่านทางครูแนะแนวของโรงเรียน และโรงเรียนจัดส่งให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กทม.) ทำการคัดเลือก และจัดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่อไป15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/113.pdf 
11410รับตรง รอบที่ 2 (ไม่ร่วมTCAS) หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 11 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : รับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน MS-Teams หรือ Zoom วันที่ 23 มี.ค. 67 เวลา 14.00-16.00 น. (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 2 (ไม่ร่วมTCAS) หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages111 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลรับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน MS-Teams หรือ Zoom วันที่ 23 มี.ค. 67 เวลา 14.00-16.00 น. (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท)11/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/114.pdf10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
11511รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567

หมายเหตุ : รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)115 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลรับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น15/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/115.pdf1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
9912รับตรง รอบที่ 2 (ไม่ร่วมTCAS) สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia
ประเภท : คัดเลือก
รับสมัคร : 11 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
ชำระค่าเทอม : 5 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567

หมายเหตุ : รับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน MS-Teams หรือ Zoom วันที่ 23 มี.ค. 67 เวลา 14.00-16.00 น. (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท)

อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร   สมัคร
01คัดเลือกรับตรง รอบที่ 2 (ไม่ร่วมTCAS) สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia111 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 25670 1 เม.ย. 2567 ยังไม่ประกาศผลรับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน MS-Teams หรือ Zoom วันที่ 23 มี.ค. 67 เวลา 14.00-16.00 น. (ค่าเทอมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท)11/02/202415/03/2024Y0FileAnnouncement/99.pdf5 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH