สาขาที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 2 ปี)

โครงการ รอบที่ 3 รับตรง (พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)

# คณะ สาขาวิชา สมัคร
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
1วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร)สมัคร
2วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ)สมัคร
กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีภูมิทัศน์สมัคร
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสมัคร
2คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / เรียนออนไลน์)สมัคร
3คณะผลิตกรรมการเกษตร
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรสมัคร
4คณะผลิตกรรมการเกษตร
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)สมัคร
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เกษตรป่าไม้สมัคร
6คณะผลิตกรรมการเกษตร
เกษตรศาสตร์ (วิชาเฉพาะด้านเกษตรอินทรีย์)สมัคร
7คณะผลิตกรรมการเกษตร
เกษตรศาสตร์ (วิชาเฉพาะด้านพืชไร่)สมัคร
8มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมัคร
9มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมัคร
10มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
พืชศาสตร์สมัคร
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การบัญชี (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน)สมัคร
2คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์สมัคร
กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การท่องเที่ยวและบริการสมัคร
2มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การท่องเที่ยวและบริการ (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน)สมัคร
3คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยวสมัคร
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นวัตกรรมการจัดการชุมชน (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน)สมัคร
2มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รัฐศาสตร์ (ตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน)สมัคร

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH